Statuten DPMCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgelegd bij bestuurlijk besluit d.d. 01-11-1998

Artikel 1:         inleidende bepalingen

In dit artikel komen de volgende onderwerpen aan de orde;

       oprichting vereniging

       doel

       bestuur

       contributie

       de leden van de DPMCA

 

 

 

 

Artikel 2:          gedragscode / regels DPMCA   

       verplichtingen van leden naar de vereniging toe

       ballotage procedure voor nieuwe leden

       mannendag / feestcommissie

       positie vrouwen binnen de DPMCA

 

 

 

 

Artikel 3:          bijzondere bepalingen

       uitzonderingen

       sancties


Artikel 1: Inleidende bepalingen

 

 

Paragraaf 1.1. Oprichting DPMCA

 

De vereniging krijgt heden pas zijn officiŽle status in verband met het bereiken van de juiste leeftijd van een der leden. Officieus bestaat deze vereniging sinds 1995.

De vereniging krijgt heden officieel de naam van : Dertig Plus Motor Club Almere. De consequentie is dat elk lid minimaal dertig jaar dient te zijn.

 

 

 

Paragraaf 1.2. Doel DPMCA

 

De vereniging hanteert de volgende doelstellingen:

       de eenheid tussen motor en lid bevorderen

       de eenheid tussen de leden onderling te bevorderen en uit te breiden

       regelmatig gedurende het droge seizoen frequent en met voorkeur van enkele dagen achtereen motorritten te rijden. Hiervoor is een bestuurslid verantwoordelijk. De verantwoordelijkheden van de diverse bestuursleden worden beschreven in paragraaf  2.1.

       gedurende het inmiddels berucht geworden ď motorweekend (minimaal 3 dagen) zullen vrouwen (intern dan wel extern) geweerd worden. Uiteraard zal in artikel 3.1. uitzonderingssituaties worden beschreven.

       dat de vereniging minimaal zal voortbestaan tot de pensionering van het oudste lid.

 

 

 

Paragraaf  1.3. het bestuur

 

Het bestuur van de DPMCA is als volgt samengesteld:

1.   voorzitter                                          Ronald (36 jaar)

2.   secretarissen                                    Imco (34), Robert (36)

3.   penningmeester                                Ronald (36)

4.   feestcommissie                                 Peter (35), Wilco (31)

5.   kasbeheerder (tijdens de ritten)                    Erik (33)

6.   kascommissie (controle op de kasbeheerder)              leden DPMCA 1 t/m 5

7.   buiten het bestuur bestaat er een jong-aspirant lid       Wim Dieke (27)

 

            Taken van de verantwoordelijke leden

1.   De voorzitter is verantwoordelijk:

       voor de algehele moraal van de club.

       daarnaast dient hij erop toe te zien dat alle leden een deugdelijke motorfiets berijden.

       met name vrouwen (intern dan wel extern) buiten de motorweekeinden te houden

       erop toe te zien dat alle leden hun taken uitvoeren

 

2.   De secretarissen zijn verantwoordelijk voor:

       het controleren van de taken van de voorzitter.

       het regelmatig verwerken van op/aanmerkingen op de statuten die door het bestuur worden geuit.

       het bijeenhouden van het peloton motoren tijdens de beruchte motorweekeinden. De leden zijn verplicht om de aanwijzingen op te volgen. Indien dit niet gebeurd zullen sanctiemaatregelen genomen worden (bij bestuurlijk besluit).

 

3.   De penningmeester is verantwoordelijk voor;

       het jaarlijks innen van de contributie

       het reserveren van accommodaties

       het innen van extra toeslag tijdens motorweekeinden

       het eventueel bijpassen uit eigen zak bij een verkeerde begroting

       verantwoordelijkheid afleggen aan de kascommissie en het bestuur over investeringen

 

4.   De feestcommissie heeft onderstaande verantwoordelijkheden;

       tijdens motorweekeinden dienen deze leden zorg te dragen voor verschillende festiviteiten voor de leden. Hierbij kan worden gedacht aan drank, voedsel, het kunnen begluren van externen, het zorg dragen voor onrustige nachten tijdens verblijf in een accommodatie

       dienen ten allen tijde een feestelijke, positieve invloed uit te oefenen op alle leden

       het zorgdragen voor dronkenschap bij andere leden

       het veilig arriveren in de accommodatie

 

5.   De verantwoordelijkheden van de kasbeheerder;

       deze is verantwoordelijk voor elke financiŽle uitgave tijdens ritten (behoudens benzinekosten)

       naast de financiŽle taak zal de kasbeheerder zorg dragen voor de juiste route en zal daarom nadrukkelijk zich op kop van het peloton moeten manifesteren. In deze taak is ook hij verplicht om aan de signalen van de secretarissen gevolg te geven.

       tijdens een rit die meerdere dagen in beslag zal nemen dient de kasbeheerder elke avond een planning van de komende dag aan de leden mede te delen. Hij dient elk commentaar van elk lid te verwerken in de komende rit.

 

             6. De verantwoordelijkheden van de kascommissie

       de commissie dient 2x per jaar alles op financieel te controleren

 

7.   Het jong-aspirant lid heeft geen verantwoordelijkheden maar taken. Indien het bestuur positief adviseert (zie paragraaf 2.3 ballotage procedure) dan zal hij de volgende taken moeten uitvoeren;

       dit lid dient zich te bewijzen d.m.v. de hoogste gemiddelde snelheid tijdens het weekend (ongeacht de motorfiets).

       de hoogste banden slijtage (vast te stellen door de kascommissie of door extern oraal meetlint).

       het laagste alcoholverbruik te hebben tijdens gelegenheden.

       dient ten allen tijden ondersteuning te bieden aan de leden (uitdelen van regenpakken, bestellen drank, voedsel e.a.).

       dit lid dient zich te onthouden van commentaar / kritiek op de vereniging. Slechts bij toestemming van de bestuursleden mag hij zijn mening ventileren.

 

            Paragraaf 1.4. contributie

 

            Het bestuur dient de contributie voor 1999 nog vast te stellen.

       waarschijnlijk zal de contributie voor 1999 É2,50 bedragen. Dit zal op de eerstvolgende bijeenkomst door het bestuur worden vastgesteld.

       voor evenementen zal de penningmeester een begroting opstellen, welke door de kascommissie zal worden goedgekeurd, waarna alle leden dat bedrag dienen over te maken aan de penningmeester (giro, bank, cash, oraal is niet mogelijk).

 

            Paragraaf 1.5. leden van de DPMCA

 

            Momenteel heeft de DPMCA de volgende leden

       Ronald de Bruijn,

       Robert Duizendstra, 36

       Imco Dieke, 34

       Wilco Vriesema,

       Peter de Ruyter,

       Erik Reep,

       Wim Dieke, 27

       N.B. het jong-aspirant lid Wim Dieke dient nog  te worden geŽvalueerd via de ballotage procedure en de eventuele goedkeuring door het bestuur.

           

 

 

 

Artikel 2 Gedragscodes / regels van de vereniging DPMCA

 

 

Paragraaf 2.1 verplichtingen van leden naar de vereniging toe

 

       ieder lid dient altijd een positieve invloed te hebben, negativiteit kan leiden tot schorsing

       tijdens motorweekeinden dienen de leden op elkaar te wachten zodat de groep intact blijft

       iedereen mag zijn eigen maximumsnelheid hanteren, echter ieder lid dient op het zelfde rustpunt te arriveren. Dit betekent dat wanneer de kopman van het peloton een afslag, andere weg neemt dit automatisch inhoud dat alle leden dit volgen.

       het alcoholgehalte dient het octaangehalte van de benzine niet te overschrijden, benadering daarvan heeft geen nadelige gevolgen voor het lidmaatschap (voor aanvang van een tocht dient het oliepeil, benzinetank van een adequaat te zijn voorzien)

       elk lid dient zorg te dragen voor technisch optimale motor zodat weekeinden verschoond van pech, sleutelwerk o.i.d. (omvallen met motoren valt niet onder deze gedragsregel)

       bij onvoorziene pech dient elk lid maximale ondersteuning te bieden op technisch - , psychologisch - , medisch - , tsjakka-niveau

       het rotzooien met externe vrouwen op lichamelijk niveau zal altijd leiden tot royement

       het fluiten, bewonderen, flirten, kwijlen, smeken naar vrouwen is altijd toegestaan, mits het maar niet leidt tot lichamelijke contacten.

       n.a.v. het vorige  punt dienen lichamelijke contacten tussen de leden onderling nooit plaats te vinden. Indien een locatie een tweepersoons bed bezit, zal het bestuur een uitspraak welke leden (zonder risico) gebruik kunnen maken van deze slaapgelegenheid.

       het contact met het thuisfront tijdens motorweekeinden dient tot een minimum beperkt te zijn. Elk lid mag een kortdurend gesprek per dag hebben ( 60 seconden) met zijn echtgenoot of partner. In dit gesprek zijn de volgende onderwerpen verboden:

       maximum snelheid

       benzineverbruik

       kosten

       accommodatie

       externe vrouwen

       staat van ondergoed

       gezond voedsel

       alcoholverbruik

       beschreven gedragsregels

       telefoonsex

 

       indien er wel telefonische sex met het thuisfront plaatsvindt, waardoor het lid tot actie zal komen (orgasme) dan zal er een boete worden uitgedeeld door de kascommissie. Deze kan bestaan uit de totale financiŽle vergoeding van een motorweekeinde.

       indien een lid een toekomstig lid wil introduceren zal dit nooit mogelijk zijn via een mannen motorweekeinde. Een introductie zal altijd plaatsvinden via de ballotage procedure. Indien een lid hiervan afwijkt kan dit leiden tot royement

 

 

            Paragraaf 2.2. ballotage procedure voor nieuwe leden

 

       elk toekomstig lid dient de leeftijd bezitten van 30 jaar

       een toekomstig lid beneden de 30 jaar dient aan een aantal extra voorwaarden te voldoen. Hij dient te beloven dat hij 30 zal worden, daarnaast zal deze jonge leeftijd een aantal verplichtingen hebben naar de kascommissie.

       het is verboden voor het toekomstig lid om zich in dameskleding (jarretels, hoge hakken) op de motor te bevinden.

       de juiste kleding is een leren pak, eventuele sponsoring door Geriche is toegestaan.

       de motor van het toekomstige lid dient niet ouder te zijn dan 15 jaar.

       de vereniging heeft een voorkeur voor echte motoren, indien het een chopper betreft is het verboden om een scherm te hebben.

       indien een toekomstig lid niet naar andere vrouwen kijkt heeft hij een probleem.

       in een groepsgesprek zal het toekomstig lid moeten bewijzen dat hij over elk onderwerp kan lullen zonder mensen te beledigen (zie paragraaf 2.3.)

       het toekomstig lid mag nooit Peter voorbij gaan in de bergen, dorpen en bij maximum snelheden van 50 km/uur

       indien het toekomstig lid het voorgaande punt negeert zal hij een extra risico dekking moeten afsluiten voor zijn leven, daarnaast dient hij het bestuur een symbolisch bedrag van É25,- te geven, zodat hij deze rol kan overnemen. Dit zal uiteindelijk leiden tot het aanpassen van de statuten. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de secretarissen.

 

 

            Paragraaf 2.3. mannendag \ feestcommissie

 

       elk lid moet met regelmaat verplicht worden voor het organiseren van een mannendag. Helaas kan een verjaardag (waardoor vrouwen aanwezig zijn) niet behoren tot deze categorie.

       elk lid kan via de voorzitter een oproep doen voor het organiseren van een motortocht, motordag, motorweekeinde, technische bijeenkomst, bierproeverij, zolang dit maar geen verjaardag is waar de vrouwen bij aanwezig kunnen zijn. Voor externe vrouwen kan een uitzondering worden gemaakt tenzij dit een motorweekeinde betreft.

       de taken van de feestcommissie zijn reeds beschreven in paragraaf 1.3.

       de organisator van de mannendag, c.q. feestdag, c.q. motorweekeinde is verplicht om zorg te dragen voor dat er geen interne vrouwen (partners) aanwezig zijn, om te zorgen voor voldoende alcohol, technische ondersteuning, slaapgelegenheid etc. zodat de leden zich optimaal kunnen uitleven. Externe vrouwen kunnen een rol spelen indien de kascommissie hiermee zal instemmen.

       de mannendag dient minimaal 1x per jaar plaats te vinden. In uiterste noodzaak zal het bestuur een mannendag beleggen.

 

 

            Paragraaf 2.4. positie vrouwen / vriendinnen binnen de DPMCA

 

       er is geen plaats voor vrouwen / vriendinnen binnen het motorweekeinde

       geen sex met vrouwen / vriendinnen (zie gedragscodes / regels paragraaf 2.1.)

       men dient ten allen tijden het vrouwelijk geslacht te bewonderen (extern)

       indien er zich vrouwen bevinden op de accommodatie kan dit eventueel leiden tot het uitnodigen van deze vrouwen voor het bijwonen van de drankorgie. Voorwaarde is dat deze vrouwen (lees geen echtgenotes, geen vriendinnen) verstand hebben van motoren en van mannen. Deze vrouwen moeten voldoen aan volgende eisen: maten 96-56-96, schoenmaat 40, geilen op motoren en hun berijders, het dragen van lederen kleding (beperkt tot b.h., slip en eventuele franjes) is verplicht. Een oraal meetlint is van belang voor het bepalen van de minimale diepte van het profiel c.q. slijtage van banden.

       eigen vrouwen kunnen bij besluit van het bestuur een dagrit bijwonen. Eis is dat de vrouwen een eigen motor hebben of achterop bij hun partner kunnen. Van belang is dat zij zich ten allen tijden hun vriend, leden of echtgenoot blijven behagen.

 

 

 

 

Artikel 3 Uitzonderingen

Paragraaf 3.1. uitzonderingen bevestigen de regel

 

       indien een lid een uitzondering wil maken dient hij deze bespreekbaar te maken tijdens een mannenavond / motorweekeinde. Het lid zal zich moeten neerleggen bij de beslissing van het bestuur.

 

 

Paragraaf 3.2. sancties

 

       indien een lid een regel der statuten overtreedt zal het bestuur een uitspraak moeten doen over de overtreding zo nodig gevolgd door een sanctie. Deze sanctie kan zijn:

       het beŽindigen van het lidmaatschap

       het betalen van diverse ronden drank

       het zoeken van een nieuwe partner

       het aanschaffen van een motor, welke de snelheid van het jong-aspirant lid kan bijhouden

       elke straf kan goedgemaakt worden door de volledige club te voorzien van alcohol, junkfood. Dit is ten allen tijden onderhevig aan het besluit van het bestuur.